Jan Doležal

Fotografie Jana Doležala

Jmenuji se Jan Doležal a pracuji jako botanik regionálního muzea v Rychnově nad Kněžnou. Zaměřuji se na botanický průzkum východních Čech, kde studuji především květenu písčin, ale také biotopy ovlivněné lidskou činností (nádraží, pískovny, kamenolomy, vojenské prostory a lesní školky). V současnosti většinu času věnuji studiu kritického rodu chlupáček (Pilosella) a připravované publikaci o květeně východních Čech.

Pravidělně pořádám exkurze a přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.

Pro další informace mne kontaktujte.

Vzdělání:

2004 – 2008    Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové: obor Zdravotnický asistent

2008 – 2011    Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové: obor Systematická biologie a ekologie (Bakalářská práce: Botanický průzkum Evropsky významné lokality Zadní Machová, lesního komplexu Křivina a přilehlých xerotermních biotopů ve vybraných fytogeografických podokresech), tit. Bc.

2011 – 2013    Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové: obor Systematická biologie a ekologie (Diplomová práce: Botanický průzkum psamofytní vegetace ve vybraných lokalitách Dolního Poorličí), tit. Mgr.

Zaměstnání:

2013 – 2015    Oddělení ekologie invazí, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice, Zámek 1, 252 43 Průhonice – pozice: technik/botanik

Od r. 2015    Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – pozice: botanik

Profesní činnost a členství ve vědeckých společnostech:

Člen České botanické společnosti (od roku 2010)

Člen Botanické komise Asociace muzeí a galerií ČR (od roku 2015)

Člen redakční rady časopisu Zprávy České botanické společnosti (od roku 2017)

Člen výboru Floristické sekce České botanické společnosti (od roku 2018)

Člen výboru Východočeské pobočky České botanické společnosti (od roku 2019)

Editor floristického seriálu Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae (od roku 2017)

Vědecké zaměření:

Floristika, fytogeografie, fytocenologie, mikroevoluce, rostlinná taxonomie

Vybraná odborná činnost a spolupráce na projektech:

Od r. 2010    Spolupráce na projektu „Květena východních Čech“ – Koordinátor projektu Z. Kaplan (BÚ AV ČR Průhonice)

2014 – 2016    Spolupráce na projektu „Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites GA14-15414S“ (Hlavní řešitelé: P. Pyšek, BÚ AV ČR Průhonice a J. Suda, PřF UK Praha)

2014 – 2018    Spolupráce na projektu „Projekt Excelence: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) GAČR GB14-36079G“ (Hlavní řešitel: M. Chytrý, MU Brno; Spoluřešitelé: P. Pyšek, BÚ AV ČR Průhonice a J. Lepš, JČU České Budějovice)

Od r. 2014    Spolupráce na projektu „Růstové a reprodukční vlastnosti polyhaploidů v rodu Pilosella“ (Spoluřešitel: F. Krahulec, BÚ AV ČR Průhonice a T. Urfus, PřF UK Praha)

Záliby:

Botanika, pěstování kaktusů, sukulentů a exotických rostlin, cyklistika, humor, hudba, literatura